Privatlivspolitik

Det med småt

Dataansvar
I mit arbejde behandler jeg følsomme persondata. Derfor har jeg en privatlivsbeskyttelsespolitik. Den fortæller dig, hvordan dine data bliver behandlet. Og den er lidt tung at læse - beklager!

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer jeg løbende, hvor høj risikoen er for, at min databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Jeg er især opmærksom på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab eller tab af omdømme.

I tilfælde af at de beslutninger, jeg har behov for at træffe, er afhængige af, at jeg kan behandle følsomme persondata, ser jeg på konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse. Konsekvensanalysen gennemføres, før jeg begynder at behandle dine persondata.

Kontaktoplysninger
Psykolog Ane Katrine Beck er dataansvarlig, og jeg sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Ane Katrine Beck
CVR: 36115440
Telefonnr.: 60556164
Mail: [email protected]     
Website: www.hjernetraening.com

Når jeg beder dig om dine persondata som led i mine behandlinger i klinikken, beder jeg om dit navn og din adresse, da dette er lovpligtigt jf. journalloven. Nogle gange kan jeg have brug for dit cpr. nr. fx hvis jeg skal i kontakt med din læge, din forsikring, eller du er medlem af Danmark og berettiget til tilskud herfra. Så fortæller jeg, hvad personnummeret bruges til. Jeg kontakter aldrig nogen med dine oplysninger uden først at have spurgt dig om lov.

Hvis jeg har brug for at indhente data om dig fra andre, fx en myndighed eller samarbejdspartner, fortæller jeg det altid forud og beder om din tilladelse. Jeg oplyser dig også om formålet med indhentningen.

Behandling af persondata
Jeg anvender data om dig for at gøre min service bedre og sikre kvalitet i mine produkter og tjenester samt i min kontakt med dig.

De data, jeg anvender, omfatter:
-    Almindelige persondata
-    CPR-nummer
-    Følsomme data

Jeg sammenstiller ikke dine data med data fra andre aktører, fx fra sociale medier.
Jeg indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker:

-    I forbindelse med behandlinger på klinikken og journalføring, samt opbevaring af dine oplysninger
-    Ved administration af din relation til mig
-    Opfyldelse af lovkrav

Jeg kan få behov for at anvende dine persondata til et andet formål end det, de blev indsamlet til. Med mindre du har givet samtykke til en sådan ny anvendelse, undersøger jeg, om det oprindelige formål med indsamlingen af dine data er foreneligt med det nye formål. Jeg vurderer fx de kilder, dine data stammer fra, og om det er almindelige eller følsomme oplysninger, jeg har behov for at bruge. Jeg vurderer også, om brugen af dine data til det nye formål vil have negative konsekvenser for din handlefrihed.
Jeg behandler kun relevante persondata

Jeg behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for mig i mit arbejde. Det samme gælder omfanget af de persondata, jeg bruger. Jeg bruger fx ikke flere data, end dem, jeg har brug for til det konkrete formål.

Jeg tilstræber at minimere mængden af data, som jeg har om dig. Jeg undersøger også, om nogle af de datatyper, jeg anvender, kan bruges i anonymiseret form. Det kan jeg gøre, hvis det ikke indvirker negativt på mine forpligtelser eller den tjeneste eller service, jeg tilbyder dig.   

Jeg indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde mine fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for min forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, jeg behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.  


Jeg kontrollerer og opdaterer dine persondata
Jeg kontrollerer, at de persondata, jeg behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Jeg sørger også for at opdatere dine persondata løbende, så længe du er i behandling hos mig.

Da min service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder jeg dig oplyse mig om relevante ændringer i dine data.

For at sikre kvaliteten af dine data, har jeg lavet regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til min indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Dog er jeg forpligtet af lovgivningen til at opbevare din journal i fem år, fra dit forløb hos mig er afsluttet. Herefter bliver journalen makuleret/ slettet på forsvarlig vis.

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata
Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre jeg har et lovligt grundlag for at indhente dem. Jeg oplyser dig om et sådant grundlag og om min legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig. Jeg må dog ikke slette din journal, selvom du ønsker det, før der er gået fem år. Du skal dog vide, at jeg aldrig formidler din journal videre, med mindre du har givet samtykke.  Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis jeg ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser jeg dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før jeg påbegynder databehandlingen. Hvis jeg har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser jeg dig om dette.

Når jeg i mine service og tjenester har behov for at behandle data om børn, indhenter jeg samtykke fra en forælder. Jeg kontrollerer så vidt muligt, at samtykket gives af en forælder med forældremyndighed over barnet.  
Jeg videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Jeg videregiver ikke persondata til andre aktører.
Jeg videregiver ikke dine persondata til aktører i tredjelande.

Sikkerhed
Jeg beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Jeg har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
For at undgå datatab tager jeg løbende back up af mine datasæt. Jeg beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering, bl.a. af mine .   

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, underretter jeg dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder
Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang jeg videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan jeg oplyse dig om de data, jeg behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til mig. Du finder mine kontaktoplysninger øverst.
Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.
Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil jeg have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som jeg indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Som nævnt ovenfor må jeg ikke slette dine journaldata, før der er gået fem år fra dit forløb er afsluttet.

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata.
Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod min videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger jeg for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for mig, og dem, jeg har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis jeg behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden psykolog.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra mig i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod min databehandling, undersøger jeg om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt.